Slide 1
SCHOOLS AS LIVING LABS
Διαδικτυακός Διαγωνισμός

Αναδεικνύουμε και επιβραβεύουμε σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών που λαμβάνουν μέρος στις δράσεις του έργου SALL.

Slide 3
SCHOOLS AS LIVING LABS
Έπαθλο Διαγωνισμού

Δωρεάν συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Θερινό Σχολείο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 2022 SALL “Schools as Living Labs, στις 9-14 Ιουλίου στον Μαραθώνα.

Slide 2
Τα Σχολεία ως Ζωντανά Εργαστήρια

Πώς μπορούν τα σχολεία να γίνουν φορείς καινοτομίας, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ σχολείων και τοπικών κοινοτήτων;

previous arrow
next arrow

Τα Σχολεία ως Ζωντανά Εργαστήρια

Εισαγωγή

Το “Schools as Living Labs” (SALL) είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που συγκεντρώνει γνώσεις και εμπειρία από δώδεκα χώρες, για να προτείνει μια νέα προσέγγιση για την Ανοικτή Εκπαίδευση και το Ανοικτό Σχολείο (Open Schooling).

Υποστηρίζουμε περισσότερες από 400 σχολικές κοινότητες να αναπτύξουν καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις, στις οποίες οι μαθήτριες και οι μαθητές συν-δημιουργούν λύσεις σε σημαντικά προβλήματα της εποχής μας σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα. Με αυτό τον τρόπο, αναπτύσσουν νέες δεξιότητες έρευνας και καινοτομίας ως ενεργοί και δημιουργικοί πολίτες με θετική στάση απέναντι στην επιστήμη και την τεχνολογία. Συγχρόνως, το σχολείο αναπτύσσει συνέργειες με την κοινωνία, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση προβλημάτων της τοπικής κοινότητας και τελικά στη μάθηση και στην ευημερία όλων των πολιτών.

Συμμετέχοντας στο έργο SALL, τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί θα πειραματισθούν με την έννοια του Ανοικτού Σχολείου και τον ρόλο του στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας, εφαρμόζοντας μια εκπαιδευτική προσέγγιση βασισμένη στη μεθοδολογία των «Ζωντανών Εργαστηρίων». Ευρύτερος στόχος θα είναι να ενισχύσουν τη μάθηση και διδασκαλία στην περιοχή “STEM” (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά), συνδέοντάς της στενότερα με την καθημερινή ζωή των μαθητών.

Τι σημαίνει «Ζωντανά Εργαστήρια»;

Στο πλαίσιο του έργου SALL, ορίζουμε τα «Ζωντανά Εργαστήρια» (Living Labs) ως μια μεθοδολογία που χρησιμεύει για την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ διαφόρων κοινωνικών παραγόντων, οργανισμών ή ατόμων, που θέλουν να αντιμετωπίσουν από κοινού ένα συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο είναι σημαντικό για καθέναν από αυτούς.

Μια δράση «Ζωντανών Εργαστηρίων» περιλαμβάνει συνήθως τα εξής βήματα:
 • Εντοπισμός ενός υπαρκτού ζητήματος μετά από διερεύνησή.
 • Προσδιορισμός μιας ρεαλιστικής λύσης για την αντιμετώπισή του ζητήματος, αξιοποιώντας την προσωπική εμπειρία των συμμετεχόντων.
 • Παραγωγή πρωτοτύπου (prototyping), οι ιδέες να τίθενται αμέσως σε εφαρμογή και να δοκιμάζονται, με οικονομικό και γρήγορο τρόπο.
 • Συν-δημιουργία, με συμμετοχή όλων των «κοινωνικών παραγόντων», οργανισμών ή/και ατόμων.

Αυτά τα βήματα μπορούν να επαναληφθούν αρκετές φορές και σε διάφορα επίπεδα, με στόχο τη σταδιακή βελτίωση και ολοκλήρωση της λύσης.

Τι περιλαμβάνει η θεματική περιοχή «το σύστημα τροφής»;

Το σύστημα της τροφής είναι ένα πλέγμα δραστηριοτήτων που αφορούν στην παραγωγή, επεξεργασία, μεταφορά και κατανάλωση τροφίμων – «από τη φάρμα μέχρι το τραπέζι» και, στη συνέχεια, μέχρι τη φάση απόρριψης των τροφικών αποβλήτων. Έτσι, η εστίαση μιας σχολικής δράσης «Ζωντανού Εργαστηρίου» στο σύστημα της τροφής αφήνει μεγάλα περιθώρια ευελιξίας στη σχολική κοινότητα.

Κάθε σχολείο θα ορίσει το ίδιο ποιο ή ποια από αυτά τα θέματα παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη σχολική και τοπική του κοινότητα. Η σχολική δράση μπορεί να αναφέρεται σε διάφορες πτυχές της τροφής και της διατροφής, όπως το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας, ή διακίνησης τροφίμων, εναλλακτικές πρακτικές γεωργικής παραγωγής, τοπικής διακίνησης, διάθεσης περισσεύματος τροφής, ή διαχείρισης τροφικών αποβλήτων, η βιολογία της διατροφής και σχετικά ζητήματα υγείας, ο πολιτισμός και οι παραδόσεις της διατροφής, η οικονομία της τροφής, η αισθητική των τροφίμων, κ.ά.

Τι θα χρειαστεί για την ανάπτυξη σχολικών δράσεων «Ζωντανού Εργαστηρίου»;

• Επικοινωνία: Σημείο αφετηρίας για τη συμμετοχή ενός σχολείου στις δράσεις «Ζωντανού Εργαστηρίου» είναι ο καθορισμός του ατόμου που θα αναλάβει την επικοινωνία με την ομάδα υλοποίησης του έργου SALL.
• Ανάπτυξη τοπικών συνεργασιών: Τα σχολεία θα εντοπίσουν «κοινωνικούς παράγοντες», οργανισμούς ή άτομα, με τους οποίους θα ήθελαν να συνεργαστούν για την ανάπτυξη μιας σχολικής δράσης «Ζωντανού Εργαστηρίου».
• Συν-ανάπτυξη δραστηριοτήτων: Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες «Ζωντανού Εργαστηρίου», όπως για παράδειγμα εργαστηριακές συναντήσεις (workshops) για τον προσδιορισμό και τη διερεύνηση ενός κατάλληλου προβλήματος και πιθανών λύσεων, καθώς και για τον σχεδιασμό και τη δοκιμή μιας ορισμένης λύσης, με συνεργασία μεταξύ του σχολείου και των εμπλεκόμενων φορέων.

• Συνολικό χρονοδιάγραμμα: Μια πλήρης σχολική δράση «Ζωντανού Εργαστηρίου» μπορεί συνήθως να έχει διάρκεια 2 έως 6 μηνών. Ωστόσο, η συνολική διάρκεια μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε κάθε εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Διαδικτυακός Διαγωνισμός «Τα Σχολεία ως Ζωντανά Εργαστήρια»

Ο διαγωνισμός «Τα Σχολεία ως Ζωντανά Εργαστήρια» διοργανώνεται από το ευρωπαϊκό έργο «Schools as Living Labs» (SALL) (www.schoolsaslivinglabs.eu), μια συντονισμένη προσπάθεια σε 10 χώρες να αξιοποιηθεί η μεθοδολογία των «Ζωντανών Εργαστηρίων» για την προαγωγή της έννοιας του Ανοικτού Σχολείου.

Σκοπός του διαγωνισμού

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να αναδείξει και να επιβραβεύσει σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών που λαμβάνουν μέρος στις δράσεις του έργου SALL, αλλά και να προσελκύσει ακόμα περισσότερες/-ους εκπαιδευτικούς σε αυτές τις δράσεις.

Σε ποιους απευθύνεται ο διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς κάθε σχολικής βαθμίδας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, που είτε συμμετέχουν ήδη, είτε επιθυμούν να συμμετάσχουν στην υλοποίηση Σχολικών Δράσεων Ζωντανού Εργαστηρίου σε συνεργασία με το έργο SALL. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την ειδικότητα, τα αντικείμενα διδασκαλίας, ή τη σύνδεση με ορισμένα αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η εφαρμογή της μεθοδολογίας «Ζωντανού Εργαστηρίου», όπως περιγράφεται παρακάτω.

Αντικείμενο του διαγωνισμού

Κάθε συμμετέχουσα/-ων εκπαιδευτικός καλείται να καταθέσει στην Πλατφόρμα της Κοινότητας SALL την περιγραφή μιας πλήρους Σχολικής Δράσης (project) Ζωντανού Εργαστηρίου η οποία εφαρμόζει τη μεθοδολογία του SALL.

Η περιγραφή της Σχολικής Δράσης Ζωντανού Εργαστηρίου διαμορφώνεται ελεύθερα από την/τον εκπαιδευτικό, βάσει ενός γενικού προτύπου που διατίθεται από τον διαγωνισμό. Η περιγραφή θα πρέπει να περιέχει τα εξής:

1) Υποχρεωτικά στοιχεία:

1.1 Εισαγωγή: Το σκεπτικό και το ιστορικό της σχολικής δράσης, με λίγα λόγια.

1.2 Στοιχεία μεθοδολογίας Ζωντανού Εργαστηρίου:

 • Στόχος :Το προς αντιμετώπιση ζήτημα/πρόβλημα και πώς επιλέχθηκε.
 • Συνδημιουργία με κοινωνικούς φορείς:Η συνεργασία με την τοπική κοινότητα ή/και άλλους κοινωνικούς φορείς, πόσο και πώς συνέβαλαν στη Σχολική Δράση Ζωντανού Εργαστηρίου.
 • Εφαρμογή:Η επιχειρούμενη λύση και πώς επιλέχθηκε ανάμεσα σε άλλες. Τα βήματα της διαδικασίας για τη συν-δημιουργία, διερεύνηση, δοκιμή και αξιολόγηση της λύσης.
 • Αναστοχασμός:Πάνω στην εμπειρία σχεδιασμού/υλοποίησης της Σχολικής Δράσης Ζωντανού Εργαστηρίου, αναμενόμενα ή διαπιστωμένα αποτελέσματα, μελλοντικά σχέδια.
 • Μελλοντικά σχέδεια: Περιγράψτε τα μελλοντικά σας σχέδια για τα Ζωντανά Εργαστήρια. Θα επαναλάβετε ή θα συνεχίσετε τη μεθοδολογία; Θα αναπτύξετε ένα νέο πρόγραμμα ζωντανού εργαστηρίου με βάση αυτή την εμπειρία; Γιατί, πώς;

1.3 Βαθμός υλοποίησης της Σχολικής Δράσης Ζωντανού Εργαστηρίου: Γίνονται δεκτές συμμετοχές που περιγράφουν τόσο σχέδια προς μελλοντική υλοποίηση, όσο και ήδη υλοποιημένες ή υλοποιούμενες σχολικές δράσεις.

Σημείωση: Επίσης, προϋπόθεση για συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο (βλ. παρακάτω σχετικά με το έπαθλο) αποτελεί η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας.

2) Μη υποχρεωτικά, επιθυμητά στοιχεία:

Ως μία ενδιαφέρουσα δυνατότητα για τον εμπλουτισμό της Σχολικής Δράσης Ζωντανού Εργαστηρίου, προτείνεται, εφόσον κριθεί κατάλληλο από τον/την εκπαιδευτικό, να περιληφθούν προσεγγίσεις της εκπαίδευσης STEAM που μέσα από την δράση θα συνδεθούν με την τοπική κοινωνία.

Ωστόσο, τέτοια στοιχεία δεν είναι υποχρεωτικά και η απουσία τους από μία συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν θα οδηγήσει τη συμμετοχή σε μειονεκτική θέση.

Υποβολή συμμετοχών

Κάθε συμμετοχή υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Πλατφόρμα της Κοινότητας SALL (www.schoolofthefuture.eu/sall) ως «Έργο» (“Project”) και κοινοποιείται μέσω email στη διεύθυνση vliakopoulos@ea.gr. Για την υποβολή απαιτείται εγγραφή του/της εκπαιδευτικού και του σχολείου στο συγκεκριμένο διαδικτυακό περιβάλλον, σύμφωνα με τις οδηγίες που διατίθενται εκεί, καθώς και η αποστολή του συνδέσμου του καταχωρημένου έργου στο παραπάνω email. Σε περίπτωση οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους διοργανωτές του διαγωνισμού.

Πολλαπλές και ομαδικές συμμετοχές

Κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα να υποβάλει μία έως τρεις συμμετοχές, δηλαδή τις περιγραφές μίας έως το πολύ τριών διαφορετικών Σχολικών Δράσεων Ζωντανού Εργαστηρίου.

Οι συμμετοχές είναι κατά κύριο λόγο ατομικές. Σε περίπτωση Σχολικής Δράσης Ζωντανού Εργαστηρίου που σχεδιάζεται/υλοποιείται από ομάδα εκπαιδευτικών, προβλέπονται τα εξής:

 • Η σχετική συμμετοχή υποβάλλεται από μία/έναν εκπαιδευτικό που, για τους σκοπούς του διαγωνισμού, λειτουργεί ως επικεφαλής της ομάδας των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών και το πρόσωπο επικοινωνίας με τους διοργανωτές του διαγωνισμού.
 • Ο/η επικεφαλής εκπαιδευτικός δηλώνει κατά την υποβολή τα ονόματα των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών και περιγράφει πολύ συνοπτικά τα χαρακτηριστικά της συμβολής του καθενός.
 • Εάν η συμμετοχή επιλεγεί προς βράβευση, οι διοργανωτές του διαγωνισμού θα διερευνήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο έπαθλο (βλ. παρακάτω) έως και δύο εκπαιδευτικών από τη νικήτρια ομάδα, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους διαθέσιμους πόρους. Ωστόσο, η συμμετοχή στο έπαθλο θα πρέπει καταρχήν θεωρείται εξασφαλισμένη μόνο για ένα άτομο ανά νικήτρια ομάδα (την/τον επικεφαλής, ή άλλο μέλος της νικήτριας ομάδας που θα αυτή/αυτός θα υποδείξει).

Κριτήρια αξιολόγησης

Κάθε επιλέξιμη συμμετοχή στον διαγωνισμό θα αξιολογηθεί έναντι των παρακάτω κριτηρίων:

 • Συνάφεια με τη λογική των Ζωντανών Εργαστηρίων ως μεθοδολογίας για την προαγωγή της έννοιας του Ανοικτού Σχολείου (35%)
 • Πληρότητα κάλυψης των βημάτων της μεθοδολογίας Ζωντανού Εργαστηρίου που προτείνει το έργο SALL (35%)
 • Βαθμός υλοποίησης της Σχολικής Δράσης Ζωντανού Εργαστηρίου (10%)
 • Σύνδεση με τη θεματική περιοχή STEAM (10%)
 • Γενικότερη πρωτοτυπία και ποικιλία δραστηριοτήτων (π.χ. στοιχεία Επιστήμης των Πολιτών, ή άλλο) (10%).

 

Τρόπος αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των συμμετοχών στον διαγωνισμό θα γίνει με τρόπο συμμετοχικό, διασφαλίζοντας συγχρόνως την ποιότητα και διαφάνεια ολόκληρης της διαδικασίας.

Στο πρώτο στάδιο, επιτροπή ειδικών αποτελούμενη από μέλη της σύμπραξης του έργου SALL θα αναλάβει να επιλέξει τις 15 καλύτερες συμμετοχές, σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης.

Στη συνέχεια, όλες/όλοι οι εκπαιδευτικοί που θα έχουν συμμετάσχει στον διαγωνισμό, θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τις τρεις κατά τη γνώμη τους καλύτερες συμμετοχές (εκτός της δικής τους), ψηφίζοντας μέσω email προς τους διοργανωτές εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει στην τελική κατάταξη όλων των συμμετοχών.

Τέλος η επιτροπή θα επιλέξει 3 από τα 10 καλύτερα (σύμφωνα με την παραπάνω κατάταξη) και ώριμα έργα και σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη προκειμένου να υλοποιηθούν πλήρως, θα υποστηριχθούν με προμήθεια εξοπλισμού.

Οι νικητές έχουν την υποχρέωση να παρουσιάσουν στα Αγγλικά το ολοκληρωμένο έργο στο καλοκαιρινό σχολείο (βλ. παρακάτω σχετικά με το έπαθλο), με μία παρουσίαση έως 45 λεπτών.

Έπαθλο

Όλες οι επιλέξιμες συμμετοχές στον διαγωνισμό θα λάβουν σχετική βεβαίωση από το ευρωπαϊκό έργο SALL.

Οι εκπαιδευτικοί των 10 κορυφαίων συμμετοχών της τελικής κατάταξης θα επιβραβευθούν με το δικαίωμα δωρεάν συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Θερινό Σχολείο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 2023 του έργου SALL (SALL Summer School 2023 “Making sense of STE(A)M education through Living Labs”), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 9-14 Ιουλίου 2023 στον Μαραθώνα Αττικής.

Το βραβείο καλύπτει τα κόστη συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης και τις συνδεδεμένες με αυτό δραστηριότητες, διαμονής σε δίκλινο δωμάτιο και διατροφής στο ξενοδοχείο που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση, καθώς και μετακίνησης από και προς τον τόπο διεξαγωγής πριν την έναρξη και μετά το πέρας της επιμόρφωσης.

Στις περιπτώσεις υποστήριξης με προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση έως 3 ώριμων έργων, ο σχετικός εξοπλισμός θα είναι αξίας έως 400€ και θα παραμείνει στο σχολείο.

Προϋπόθεση για συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο αποτελεί η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Πληροφορίες 

Έναρξη διαγωνισμού : 5 Απριλίου 2023

Λήξη διαγωνισμού: 25 Μαΐου 2023

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 30 Μαΐου 2023

Θερινό Σχολείο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών: 9-14 Ιουλίου 2023

Κριτήριο επιλεξιμότητας: Για να θεωρηθεί μία συμμετοχή επιλέξιμη προς αξιολόγηση, θα πρέπει να έχει υποβληθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω.

Δήλωση συμμετοχής

Eπικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε εδώ για οποιαδήποτε ερώτηση έχετε. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

 

Συντονιστής έργου

Παύλος Κουλούρης
Ερευνητής & Διαχειριστής Έργων
Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης
Ελληνογερμανική Αγωγή
Δημητρίου Παναγέα
GR 15351 Παλλήνη, Ελλάδα
e-mail: pkoulouris@ea.gr

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Βασίλειος Λιακόπουλος
Συνεργάτης Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης
Ελληνογερμανική Αγωγή
Δημητρίου Παναγέα
GR 15351 Παλλήνη, Ελλάδα
e-mail: vliakopoulos@ea.gr

Διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα

EN V Co-funded EN V Co-funded
EN V Co-funded
The SALL project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation under the grant agreement No. 871794. This page reflects the views of the author, and the European Union cannot held responsibility for any use which might be made of the information contained therein.